Andere informatie

Algemene voorwaarden

Algemeen

De club heeft zich geëngageerd om haar leden in de best mogelijke omstandigheden aan sport te laten doen. De club tracht dit te realiseren door een degelijke accommodatie ter beschikking te stellen aan haar leden. Goed voorbereide trainingen worden gegeven door geschoolde en/of ervaren (jeugd)trainers. De club verwacht van de trainers dat ze 15 minuten voor aanvang van de trainingen aanwezig zijn en dat de trainingen op een educatief verantwoorde manier gegeven worden. Ook alle verantwoordelijken van de club en de bestuursleden zullen zich ten alle tijde inzetten om de spelende leden in optimale omstandigheden hun sport te laten beoefenen en om de club in een zo positief mogelijk daglicht te stellen in de Limburgse volleybalwereld. Daarom vraagt de club van haar leden dat ze in het kader van clubactiviteiten een aantal regels respecteren.

 • Elk lid verklaart zich door zijn jaarlijkse aansluiting akkoord met dit charter.
 • Iedereen die wil volleyballen is welkom. Een juiste instelling is hierbij echter onontbeerlijk. De wil om bij te leren moet steeds aanwezig zijn en men zal dit trachten te realiseren door op een intensieve, constructieve en enthousiaste manier deel te nemen aan de trainingen.
 • Van alle leden wordt verwacht dat men zich houdt aan de geldende maatschappelijke normen gedurende de clubactiviteiten. Er dient steeds en overal respect voor de club te worden getoond en het imago van de club moet hoog worden gehouden.
 • Van clubleden wordt verwacht dat ze zich houden aan onderrichtingen of richtlijnen van verantwoordelijken, officials, trainers of ploegafgevaardigden.
 • Teamspirit is essentieel.
 • Het is niet bevorderlijk om negatieve kritiek op elkaar te geven. Opbouwende kritiek kan echter wel.
 • Problemen dienen zoveel mogelijk onderling te worden opgelost, eventueel met bemiddeling van trainer of ploegafgevaardigde. Indien dit geen resultaat heeft wordt er door de trainer contact opgenomen met de jeugdcoördinator.
 • Wanneer iemand in de groep het moeilijk heeft, wordt er steun geboden.
 • Er dient voor gewaakt te worden voldoende rust te nemen en een evenwichtige en gezonde voeding in te nemen; alcohol en tabak zijn niet alleen bijzonder ongezond, maar hebben tevens een negatieve invloed op de prestaties van het lichaam.
 • Drugs horen niet thuis in de sportclub
 • Het vervoer naar de uitwedstrijden wordt via beurtrol vastgelegd bij het begin van het seizoen. Wie niet kan moet zelf voor vervangend vervoer zorgen.
 • Van ieder lid wordt verwacht dat hij zich engageert bij extrasportieve evenementen, die tot doel hebben de club financieel te steunen (kwis, fiets-3-daagse, wandeltocht,…)
 • Elk lid dient een inspanning te leveren om de kaarten die eventueel voor deze evenementen verkocht moeten worden te verkopen (tenminste ten dele) en deze ook tijdig, samen met het geld, bij de trainer af te leveren.
 • De jeugd- en reservenwedstrijden worden geleid door clubscheidsrechters. Deze mensen dienen respectvol bejegend te worden. Aangezien er nog steeds een tekort is aan jonge scheidsrechters kan ieder lid zich kandidaat stellen een korte cursus te volgen, gefinancierd door de club, om zo mee te helpen bij het scheidsrechteren van jeugd- en/of reservenwedstrijden.

Trainingen en wedstrijden

 • Iedereen volgt de trainingen en wedstrijden op regelmatige basis. De club verwacht dat men op minstens 80% van de trainingen en wedstrijden aanwezig is. Indien dit niet het geval is, zal de trainer bij het betrokken lid peilen naar de reden van de regelmatige afwezigheid en zal de speler gevraagd worden om inspanningen te leveren om de trainingen en wedstrijden op regelmatige wijze bij te wonen. Indien regelmatige afwezigheid zich herhaalt, heeft de trainer het recht om het betrokken lid voor onbepaalde tijd te schorsen voor de trainingen en wedstrijden.
 • Indien men toch niet aanwezig kan zijn, wordt de trainer (en niet een medespeler) op voorhand op de hoogte gebracht.
 • Een uitzondering wordt gemaakt voor examenperioden. De club adviseert de leden wel om ook tijdens de examenperioden tijd voor ontspanning te nemen, bijvoorbeeld door het volgen van de trainingen die in het weekend plaats hebben.
 • Elke training begint en eindigt stipt. Iedereen is 5 minuten voor aanvang in de zaal aanwezig. Men helpt bij het klaarzetten en opruimen van de zaal.
 • Tijdens de trainingen komen de spelers niet in de kantine. Drinken dient zelf te worden voorzien tijdens de trainingen. Voor de wedstrijden is er water voorzien van de club. Na een training kan men enkel via de trainer of een bestuurslid een consumptie bekomen tijdens de weekdagen. Alle consumpties worden direct betaald, anders is er geen consumptie mogelijk.
 • Elke kwetsuur wordt voor aanvang van de activiteit gemeld aan de trainer. Kinesitherapie wordt, indien geadviseerd door een arts, nauwgezet uitgevoerd. Taping of medische verzorging gebeuren vooraf.
 • Het is niet toegelaten een training op gelijk welke manier te storen. Er wordt geen contact gezocht met andere personen buiten die van zijn eigen team, gsm’s worden afgezet, …
 • Negatieve emotionele reacties zullen niet toegelaten worden. Indien men zichzelf niet kan controleren, zal gevraagd worden om niet meer deel te nemen aan het vervolg van de training. Deze speler/speelster mag de sporthal evenwel niet verlaten voor het einde van de training. Enkel de trainer kan toestemming geven om de training voortijdig te verlaten.
 • Kwetsuurverhogende factoren worden in de mate van het mogelijke vermeden: verloren ballen, rondslingerende kledij, sieraden, armbanden, kettinkjes, ringen, …
 • Er is steeds gelegenheid tot douchen en vanuit hygiënisch oogpunt wordt dit dan ook aangeraden. Dit kan tot maximum 15 minuten na het einde van de training.
 • Het toezicht door de trainer beperkt zich vanaf 15 minuten voor tot en met 15 minuten na de training. Voor of na deze uren ligt de verantwoordelijkheid voor de kinderen niet bij de club maar volledig bij de ouders.
 • Elke speler/speelster is verantwoordelijk voor de kledij die door de club ter beschikking wordt gesteld. De wedstrijduitrusting wordt enkel tijdens de wedstrijden gebruikt.
 • 45 minuten voor aanvang van de wedstrijd is iedereen aanwezig in uniforme kledij.
 • De opwarming begint gezamenlijk onder leiding van de kapitein.
 • Spelers/speelsters die niet starten in de wedstrijd zijn steeds klaar om een speler op het terrein te vervangen. Zij houden zich warm en moedigen het team aan. Bij een time-out verzamelt het hele team zich rond de coach.
 • Trainingen en wedstrijden van de club hebben voorrang op selectietrainingen. In overleg met de trainer kan een oplossing gezocht worden indien zich conflicten voordoen.
 • Alleen de ploegkapitein mag met de officials praten. Hij/zij doet dit op een rustige en beleefde manier.
 • Alleen de ploegkapitein mag met de officials praten. Hij/zij doet dit op een rustige en beleefde manier.
 • Na de wedstrijd zal iedereen de tegenstrever en de scheidsrechter de hand drukken.
 • Na de wedstrijd neemt iedereen deel aan de stretching of cooling-down zoals bepaald door de trainer.
 • De beachpleinen kunnen vrijblijvend gebruikt worden. Een volleybal dient zelf voorzien te worden. Na het gebruik van de beachpleinen mag men de volleybalzaal niet betreden, zodat de parketvloer niet beschadigd wordt met zand- en andere achtergebleven resten

Supporters

Supporters zijn belangrijk tijdens een wedstrijd. Ze versterken het clubgevoel en brengen sfeer in de volleybalzaal. Vocelli vindt het echter belangrijk dat haar supporters te allen tijde respect opbrengen voor alle spelers, voor andere toeschouwers, voor de coaches, ploegbegeleiders en de scheidsrechters. Volleybal is en blijft een spel. Het past niet de andere ploeg uit te jouwen, personen te beledigen of een beslissing van de scheidsrechter openlijk aan te vechten. Indien er onenigheid of onduidelijkheid zou zijn over een punt, zal de coach of ploegverantwoordelijke dit op te nemen met de scheidsrechter. Aan de ouders wordt gevraagd de hele ploeg aan te moedigen en niet alleen de eigen zoon of dochter. Met opbouwende en motiverende aanmoediging zal er meer resultaat verkregen worden dan met afbrekende opmerkingen. Het is aan de trainer/coach om de speltactiek te bepalen en te bepalen wie er speelt. Na de wedstrijd of tijdens de time-outs is het alleen de trainer/coach die opmerkingen geeft en bijstuurt als nodig.

Verzekering

In geval van een ongeval binnen de club en clubactiviteiten zijn de leden op elk moment verzekerd. De procedure gaat als volgt: het slachtoffer krijgt uit de volleybalzaal een verzekeringspapier mee van Ethias wat hij/zij bij de dokter of spoeddienst moet laten invullen. Dit wordt nadien zo spoedig mogelijk bij de secretaris van de club binnengebracht. Die stuurt dit formulier door naar de Vlaamse Volleybalbond en zij nemen de verdere administratie tussen slachtoffer en verzekering voor hun rekening.

Het slachtoffer is niet speelgerechtigd alvorens er een verklaring door de dokter is afgeleverd. Ook dit wordt door de secretaris naar de Volleybalbond doorgestuurd.

Leest zeker voor meer info onze onthaalbrochure, die terug te vinden is in de documenten sectie.

Kleine kwetsuren

Op training kan het gebeuren dat een speler/speelster een kleine kwetsuur oploopt waarbij geen medisch advies vereist is. Hiervoor is er verzorgingsmateriaal ter beschikking. Coldpacks zijn ook voorzien in de diepvriezer.

Communicatieverantwoordelijken

De verantwoordelijke voor het algemene gebeuren is de voorzitter, Peter Vanschoenwinkel. Het spreekt voor zich dat hij bij elke beslissing betrokken wordt.

Voor de administratieve taken en contacten met de Volleybalbond kan men terecht bij de algemene secretaris, Gert Janssen. Gaat het specifiek over de jeugdwerking, dan behartigt Joris Leen de secretariaatstaken. Dit gaat van de bedeling van kaarten voor de activiteiten, aansluiting nieuwe leden tot wedstrijdwijzigingen. Hij behandelt ook de klachten die vanuit de Volleybalbond aan de club worden toegeschreven zoals het ontbreken van gegevens op wedstrijdformulieren e.d.

Voor vragen en problemen in verband met de accommodatie kan men terecht bij Miet Peeters. Ouders kunnen bij haar terecht als hun kinderen iets vergeten zijn op training of als derden de accommodatie willen afhuren.

Vragen en problemen op sportief gebied binnen de jeugd worden afgehandeld door onze jeugdcoördinator, Astrid Dhuyvetter.

Aanspreekpunt niet-sportieve problemen

Indien er zich gevallen voordoen van pesterijen binnen een bepaalde ploeg worden deze bij voorkeur intern opgelost samen met de jeugdcoördinator, maar indien dit niet mogelijk is kan men steeds terecht bij één van de bestuursleden. Problematieken rond vandalisme worden besproken binnen het bestuur. Zulke gevallen blijven binnen de club niet onbestraft. Gelukkig heeft de club hier in het verleden zelden mee te maken gehad.

Afsluitend woord

Vocelli is een familie. Het is belangrijk dat leden zich thuis voelen, dat ouders betrokken zijn en dat sponsors de weg naar het “huis” kennen. Het is de grote wens van het nieuwe bestuur van Vocelli dat de club opnieuw zal bruisen en jongeren weet te motiveren om te gaan volleyballen.